Downloads

Technische Datenblätter

Technical Data Sheet
ROKU 1000 Brandschutzkitt_EN
pdf – 202.06 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU Kleber T-NV / T-MV / T-HV_DE
pdf – 436.30 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® 2000_EN
pdf – 766.22 Kb
Technical Data Sheet Kerafix® 2000_PL pdf – 564.53 Kb
TDB_KERAFIX-FLEXpremium-H_PL pdf – 930.70 Kb
TDB_KERAFIX-FLEXpremium-H_EN pdf – 1.16 Mb
TDB_KERAFIX-FLEXpremium-H_DE pdf – 1.38 Mb
TDB_Kerafix-FLEXpremium-H_PL pdf – 1005.93 Kb
TDB_KERAFIX FLEXpremium H_EN pdf pdf – 907.28 Kb
Technical Data Sheet_Kerafix Flexpan 200 NG-A_EN pdf – 1.57 Mb
Technisches Datenblatt_Kerafix Flexpan 200 NG-A_DE pdf – 1.86 Mb
TDB_KERAFIX FLEXpremium H_EN pdf pdf – 819.95 Kb
TDB_Kerafix-Flexpower-H_EN pdf – 819.95 Kb
TDB_KERAFIX FLEXpremium H pdf – 834.36 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Granulat NG-N P_EN
pdf – 407.42 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Granulat NG-N H_EN
pdf – 407.01 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Granulat NG-N L_EN
pdf – 408.86 Kb
TDB_Kerafix-Everseal-NG-N-H_EN pdf – 206.19 Kb
TDB_Kerafix-Everseal-NG-N-P_EN pdf – 206.57 Kb
TDB_Kerafix-Everseal-NG-N-L_EN pdf – 207.67 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpower H_EN
pdf – 783.84 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPP-N_EN
pdf – 223.81 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FSC4_EN
pdf – 119.09 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AC Fire protection putty_EN
pdf – 177.93 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPCM_EN
pdf – 120.21 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPS_EN
pdf – 162.14 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPB_EN
pdf – 226.36 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System MFS_EN
pdf – 202.67 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System IWM III plus_EN
pdf – 182.35 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System EndlessCollar_EN
pdf – 683.24 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II Light_EN
pdf – 114.18 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II KS_EN
pdf – 249.96 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II_EN
pdf – 218.86 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System LAR Elastisch_DE
pdf – 62.01 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPP-N_DE
pdf – 208.46 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Brandschutzgitter PP_DE
pdf – 97.29 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPCM_DE
pdf – 108.28 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System LAR KITT_DE
pdf – 72.19 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System MFS Kombischott_DE
pdf – 192.54 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Nullabstand_DE
pdf – 189.45 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System SML Band_DE
pdf – 194.12 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System SML FL_DE
pdf – 221.74 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Rohrummantelung M_DE
pdf – 341.67 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System IWM III plus ISO_DE
pdf – 238.77 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System IWM III plus_DE
pdf – 241.72 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Endless Collar_DE
pdf – 712.98 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM III/AMW II light_DE
pdf – 238.37 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM II KS_DE
pdf – 261.30 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM II_DE
pdf – 254.53 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpower H_DE
jpeg – 63.51 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Granulat NG-N P_DE
pdf – 405.14 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Granulat NG-N L_DE
pdf – 405.53 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Granulat NG-N H_DE
pdf – 404.85 Kb
TDB_Kerafix-Everseal-NG-N-H_DE pdf – 201.82 Kb
TDB_Kerafix-Everseal-NG-N-L_DE pdf – 201.54 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU 1000 Brandschutzkitt_DE
pdf – 230.34 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® 1000 Sealant_EN
pdf – 176.00 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Blähpapier N_EN
pdf – 343.83 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix Blähpapier N_DE
pdf – 1.25 Mb
Technical Data Sheet
Versiegelungsmasse S 5720_EN
pdf – 302.34 Kb
Technisches Datenblatt
Versiegelungsmasse S 5720_DE
pdf – 825.67 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix Flexpress 300_EN
pdf – 234.83 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpress 300_DE
pdf – 231.20 Kb
Technical Data Sheet
Roku System AC Fire Protection Putty_EN
pdf – 152.73 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPS Plugs_EN
pdf – 115.01 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPB Fire Protection Bricks_EN
pdf – 163.89 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System F Fire Protection Pillows_EN
pdf – 161.63 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPP Fire Protection Pillows_EN
pdf – 161.06 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System EC Endless Collar_EN
pdf – 178.95 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II Light_EN
pdf – 160.02 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II KS_EN
pdf – 174.99 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System FPCM Combined Penetration Seal_EN
pdf – 56.09 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System MFS Combined Penetration Seal_EN
pdf – 147.75 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System IWM III plus_EN
pdf – 125.48 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® System AWM II_EN
pdf – 159.71 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AC Fire Protection Putty_DE
pdf – 187.31 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System F Brandschutzkissen_DE
pdf – 207.43 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPP Brandschutzkissen_DE
pdf – 218.21 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPCM Kombischott_DE
pdf – 56.37 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System IWM III plus (Europa)_DE
pdf – 95.12 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Brandschutzgitter PP_DE
pdf – 51.12 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPS Brandschutzstopfen_DE
pdf – 89.71 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System FPB Brandschutzsteine_DE
pdf – 113.40 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM II KS_DE
pdf – 119.88 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System SML Band_DE
pdf – 106.67 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System SML FL_DE
pdf – 114.96 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Rohrummantelung M_DE
pdf – 227.72 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System MFS Kombischott_DE
pdf – 108.61 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System Nullabstand_DE
pdf – 104.27 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System IWM III plus ISO_DE
pdf – 111.53 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System IWM III plus (Deutschland)_DE
pdf – 112.50 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System EC Endless Collar_DE
pdf – 120.85 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM III_DE
pdf – 109.30 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® System AWM II_DE
pdf – 113.05 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Therm_DE
pdf – 353.15 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Therm_EN
pdf – 356.77 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® V8 Gypsum Board_EN
pdf – 218.84 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® V8 Gipsfaserplatte_DE
pdf – 226.94 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpress 450 G_EN
pdf – 303.22 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpress 450 G_DE
pdf – 823.11 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexting 250_EN
pdf – 274.26 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Joint filling rope_EN
pdf – 313.77 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Fugenschnur_DE
pdf – 1002.37 Kb
Technical Data Sheet
Interdens F_EN
pdf – 317.05 Kb
Technisches Datenblatt
Interdens F_DE
pdf – 819.77 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Sosilit_EN
pdf – 255.41 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Sosilit_DE
pdf – 255.75 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpress 300_EN
pdf – 861.93 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpress 300_DE
pdf – 836.14 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® S 1100_EN
pdf – 439.23 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® S 1100_DE
pdf – 956.56 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Kleber DS_DE
pdf – 971.04 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Glue DS_EN
pdf – 339.40 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Fire Resistant Grille F_EN
pdf – 298.47 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Brandschutzgitter F_DE
pdf – 891.54 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® MFC 100_EN
pdf – 250.81 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® MFC 100_DE
pdf – 266.03 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Strip FL_DE
pdf – 225.88 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Strip FL_EN
pdf – 270.60 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® FPF Fire Protection Foam_EN
pdf – 328.13 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® FPF Brandschutzschaum_DE
pdf – 964.34 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU V6 Gipsfaserplatte_DE
pdf – 924.60 Kb
Technical Data Sheet_ROKU V6 Gypsum Board_EN pdf – 281.38 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® V2 Gypsum Board_EN
pdf – 425.35 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® V2 Gipskartonplatte_DE
pdf – 441.61 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Strip_DE
pdf – 344.16 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Strip_EN
pdf – 335.58 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Sil_EN
pdf –
Technisches Datenblatt
ROKU® Sil_DE
pdf –
Technical Data Sheet
ROKU® PUR Glue 1-K-1013_EN
pdf – 579.83 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® PUR Kleber 1-K-1013_DE
pdf – 593.21 Kb
Technical Data Sheet
ROKU Glue T-NV T-MV T-HV_EN
pdf – 413.49 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Fil PL 1200_DE
pdf – 297.63 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Fil PL 1200_EN
pdf – 310.60 Kb
Technical Data Sheet
Palusol® SW_EN
pdf – 299.61 Kb
Technisches Datenblatt
Palusol® SW_DE
pdf – 820.87 Kb
Technisches Datenblatt
Palusol®_DE
pdf – 1.20 Mb
Technical Data Sheet
Palusol®_EN
pdf – 604.01 Kb
Technical Data Sheet Kerafix® FXL 200_EN pdf – 697.70 Kb
Technisches Datenblatt Kerafix® FXL 200_DE pdf – 699.00 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flextrem 100_EN
pdf – 169.50 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flextrem 100_DE
pdf – 177.71 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexting 100_EN
pdf – 281.08 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexting 100_DE
pdf – 276.56 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpress 100_DE
pdf – 376.98 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpress 100_EN
pdf – 386.41 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpan 200 SP_DE
pdf – 1.36 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpan 200 SP_EN
pdf – 813.76 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpan 200 L_DE
pdf – 814.60 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpan 200 NG-G_EN
pdf – 2.41 Mb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpan 200 NG-G_DE
pdf – 2.43 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpan 200 NG-A_EN
pdf – 825.29 Kb
TDB_Kerafix-Flexpan-200-NG-A_DE pdf – 1.46 Mb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexpan 200_DE
pdf – 1.22 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpan 200_EN
pdf – 638.92 Kb
Technica Data Sheet
Kerafix Coolmax_EN
pdf – 864.12 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Coolmax_DE
pdf – 884.91 Kb
Technical Data Sheet
Interdens Type 36_EN
pdf – 310.46 Kb
Technisches Datenblatt
Interdens Typ 36_DE
pdf – 833.35 Kb
Technical Data Sheet
Interdens Type 5 / Type 15_EN
pdf – 348.58 Kb
Technisches Datenblatt
Interdens Typ 5 Typ 15_DE
pdf – 872.79 Kb
Technical Data Sheet
Interdens Heatseal_EN
pdf – 359.30 Kb
Technisches Datenblatt
Interdens Heatseal_DE
pdf – 913.15 Kb
Technisches Datenblatt
Grenamat AS_DE
pdf – 1.02 Mb
Technical Data Sheet
Grenamat AR_EN
pdf – 529.00 Kb
Technisches Datenblatt
Grenamat AR_DE
pdf – 1.02 Mb
Technical Data Sheet
Grenamat A_EN
pdf – 524.15 Kb
Technisches Datenblatt
Grenamat A_DE
pdf – 1.02 Mb
Technical Data Sheet
Grenamat AL_EN
pdf – 524.96 Kb
Technisches Datenblatt
Grenamat AL_DE
pdf – 1.02 Mb
Technisches Datenblatt
GKB Gipsplatten_DE
pdf – 787.89 Kb
Technical Data Sheet
GKF Plaster Panels_EN
pdf – 327.53 Kb
Technisches Datenblatt
GFK Gipsplatten_DE
pdf – 843.31 Kb
Technical Data Sheet
GKBi Plaster Panels_EN
pdf – 290.46 Kb
Technisches Datenblatt
GKBi Gipsplatten_DE
pdf – 813.16 Kb
Technical Data Sheet
GKB Plaster Panels_EN
pdf – 288.42 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® Round glazing system GHL_EN
pdf – 444.85 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU® Rundverglasungssystem GHL_DE
pdf – 1.01 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Ceramic Paper_EN
pdf – 285.82 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Keramikpapier_DE
pdf – 779.77 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexlit_EN
pdf – 1.06 Mb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Flexlit_DE
pdf – 1.79 Mb
Technical Data Sheet
Flammi 22_EN
pdf – 514.85 Kb
Technisches Datenblatt
Flammi 22_DE
pdf – 1007.38 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® AC Sealant_EN
pdf – 208.83 Kb
Technisches Datenblatt
ROKU AC Brandschutzkitt_DE
pdf – 715.37 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Firestop Putty_DE
pdf – 3.04 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Firestop Putty_EN
pdf – 4.67 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Firestopping Silicone_EN
pdf – 2.78 Mb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Brandschutzsilikon_DE
pdf – 3.37 Mb
Technical Data Sheet
Flammi 12_EN
pdf – 658.46 Kb
Technisches Datenblatt
Flammi 12_DE
pdf – 1013.54 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® Everseal T N_EN
pdf – 659.52 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® Everseal T N_DE
pdf – 993.73 Kb
Technical Data Sheet
Kerafix® 2000 Wool_EN
pdf –
Technisches Datenblatt
Kerafix® 2000 Wolle_DE
pdf –
Technical Data Sheet
Kerafix® 2000 Mat_EN
pdf – 434.84 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® 2000 Matte_DE
pdf – 921.20 Kb
Technisches Datenblatt
Kerafix® 2000_DE
pdf – 1.25 Mb

Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Everseal NG-N L_DE
pdf – 212.32 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Everseal NG-CN_DE
pdf – 127.22 Kb
Safety data sheet
ROKU V2_EN
pdf – 268.96 Kb
Safety data sheet
ROKU Therm_EN
pdf – 269.59 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Firestop Putty_DE
pdf – 245.12 Kb
Safety data sheet
Kerafix Firestop Putty_EN
pdf – 242.32 Kb
Safety data sheet
ROKU PUR Adhesive 1-K-1013_EN
pdf – 412.50 Kb
Safety data sheet
ROKU Adhesive T-HV / T-MV / T-NV_EN
pdf – 268.85 Kb
Safety data sheet
ROKU Fugenschnur_EN
pdf – 242.43 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU Fugenschnur_DE
pdf – 270.18 Kb
Safety data sheet
ROKU AC Fire Protection Putty_EN
pdf – 267.59 Kb
Säkerhetsdatablad
Kerafix Brandschutzsilikon_SV
pdf – 268.78 Kb
Veiligheidsinformatieblad
Kerafix Brandschutzsilikon_NL
pdf – 269.90 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix Blähpapier N_EN
pdf – 270.38 Kb
Säkerhetsdatablad
Kerafix 2000_SV
pdf – 266.13 Kb
Veiligheidsinformatieblad
Kerafix 2000_NL
pdf – 268.23 Kb
Fiche de données de sécurité
Kerafix FLEXpremium H_FR
pdf – 271.59 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix FLEXpremium H_EN
pdf – 269.30 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix FLEXpremium H_DE
pdf –
Sicherheitsdatenblatt
GKF Platte_DE
pdf – 291.39 Kb
Safety Data Sheet
GKF Platte_EN
pdf – 288.52 Kb
Sicherheitsdatenblatt
GKB Platte_DE
pdf – 291.36 Kb
Safety Data Sheet
GKB Platte_EN
pdf – 288.51 Kb
Safety Data Sheet
Flammi 22_EN
pdf – 242.30 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Intumeszierende-Baustoffe_DE
pdf – 270.66 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU Fil PL 1200_DE
pdf – 292.31 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix® Flexpower H
pdf – 264.04 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Everseal NG-N Serie_DE
pdf – 209.15 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU Kleber T-NV T-MV T-HV_CH
pdf – 266.50 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix-Blähpapier N_DE
pdf – 272.03 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Versiegelungsmasse S5720_DE
pdf – 207.22 Kb
Safety Data Sheet
Sealing material S5720_EN
pdf – 202.51 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix Brandschutzsilikon_EN
pdf – 269.61 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix Brandschutzsilikon_DE
pdf – 297.73 Kb
Safety data sheet
ROKU S 1100_EN
pdf – 242.85 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU S 1100_DE
pdf – 270.17 Kb
Safety data sheet
ROKU SIL_EN
pdf – 244.06 Kb
Safety data sheet
ROKU V8_EN
pdf – 244.42 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU V8_DE
pdf – 270.67 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU® Strip FL
pdf – 137.99 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU V2_DE
pdf – 270.88 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU Strip_DE
pdf – 270.32 Kb
Safety data sheet
ROKU Strip_EN
pdf – 242.84 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU SIL_DE
pdf – 270.60 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU PUR Kleber 1-K-1013_DE
pdf – 442.23 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU Kleber T-NV / T-MV / T-HV_DE
pdf – 271.89 Kb
Sicherheitsdatenblatt
PALUSOL SW_DE
pdf – 293.83 Kb
Safety Data Sheet
Intumescent building materials_EN
pdf – 267.01 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Flammi 22_DE
pdf – 269.77 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU AC Brandschutzkitt_DE
pdf – 270.61 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU 1000 Brandschutzkitt/ ROKU 1100 Brandschutzkitt_DE
pdf – 270.68 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Flammi 12_DE
pdf – 269.71 Kb
Safety Data Sheet
Flammi 12_EN
pdf – 242.05 Kb
Safety Data Sheet
Kerafix 2000_EN
pdf – 268.29 Kb
Sicherheitsdatenblatt
Kerafix 2000_DE
pdf – 270.58 Kb
Safety Data Sheet
ROKU FPF Fire Protection Foam
pdf – 283.92 Kb
Sicherheitsdatenblatt
ROKU FPF Brandschutzschaum
pdf – 291.16 Kb

Zulassungen

Allgemeine Bauartgenehmigung
ROKU® System SML FL – Z-19.53-2388
pdf – 5.18 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System SML FL – Z-19.17-2114
pdf – 2.10 Mb
Le_DoP – KERAFIX FXL 200_EN pdf – 212.59 Kb
Le_DoP – KERAFIX FXL 200_DE pdf – 237.93 Kb
Leistungserklärung
Nr. 110/01/1808_DE
pdf – 229.75 Kb
Kerafix Flexpress 100 ETA-17_0959 DE pdf – 3.64 Mb
Declaration of performance
No. 110/01/1808_EN
pdf – 218.12 Kb
Kerafix Flextrem 100 ETA-17_0958 (de) pdf – 3.70 Mb
Le_DoP Nr 109_01_1808 – Kerafix Flextrem 100 – de pdf – 229.68 Kb
Le_DoP Nr 109_01_1808 – Kerafix Flextrem 100 – en pdf – 218.16 Kb
Le_DoP No 007_01_1307_ROKU Strip – en pdf – 220.06 Kb
Le_DoP Nr 009_01_1307 – Kerafix Firestop Putty – en pdf – 220.96 Kb
Le_DoP Nr 009_01_1307 – Kerafix Firestop Putty – de pdf – 222.86 Kb
Kerafix Flexpremium H_ETA-18_0538 pdf – 315.63 Kb
TDB_KERAFIX-FLEXpremium-H-DE pdf – 975.83 Kb

– Deutsche Zulassungen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flexpress 300 – Z -19.11-2092
pdf – 4.58 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Firestop Putty – Z-19.11-1746
pdf – 1.15 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® Strip – Z-19.11-2093
pdf – 1.47 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flexpress 450 G – Z-19.11-2097
pdf – 1.69 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® Therm – Z-56.426-1016
pdf – 1.07 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® Brandschutzgitter PP – Z-19.18-1655
pdf – 2.82 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® Strip FL – Z-19.11-2021
pdf – 2.04 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System SML FL – Z-19.17-2114
pdf – 1.04 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System IWM III plus ISO Z-19.17-1884
pdf – 1.18 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System Nullabstand – Z-19.17-2131
pdf – 3.39 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System IWM III plus – Z-19.53-2371
(ehemals Z-19.17-1219)
pdf – 2.61 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® Strip EM – Z-19.11-2093
pdf – 1.23 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System AWM III / AWM II Light – Z-19.17-1651
pdf – 2.76 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® System Nullabstand – Z-19.17-2131
pdf – 3.39 Mb
ROKU® Strip – ETA-10/0117_DE pdf – 3.25 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® FXL 200 – Z-19.11-1661
pdf – 907.88 Kb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flextrem 100 – Z-19.11-1652
pdf – 881.29 Kb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flexpress 100 – Z-19.11-1488
pdf – 1.29 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flexpan 200 – Z-19.11-1369
pdf – 1.51 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Interdens Typ 36 – Z-19.11-484
pdf – 1.80 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Interdens Typ 5 – Z-19.11-483
pdf – 1.90 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Interdens Heatseal – Z-19.11-630
pdf – 1.94 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Flexlit – Z-19.11-1759
pdf – 1.48 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® AC Brandschutzkitt – Z-19.11-1941
pdf – 2.03 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
ROKU® 1000 Brandschutzkitt – Z-19.11-1193
pdf – 4.29 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix® Firestop Putty – Z-19.11-1746
pdf – 1.96 Mb
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Kerafix Blähpapier N – Z-19.11-1506
pdf – 4.57 Mb
Allgemeine Bauartgenehmigung
ROKU® System AWM II – Z-19.53-2369
(ehemals Z-19.17-1194)
pdf – 5.19 Mb

– Europäische Zulassungen

Kerafix FXL 200 ETA-17_0960_DE pdf – 3.63 Mb
Kerafix FXL 200 ETA-17_0960_EN pdf – 3.52 Mb
European Technical Assesment
Kerafix® Everseal NG-N Series – ETA-17/0978
pdf – 452.48 Kb
European Technical Assesment
Kerafix® Flexpower H – ETA-17/0984
pdf – 374.85 Kb
Europäische Technische Zulassung
Kerafix® Everseal NG-N – ETA-17/0978
pdf – 231.26 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System AWM II-KS – ETA-11/0372_DE
pdf – 480.24 Kb
European Technical Assesment
ROKU® System Strip – ETA-10/0117_EN
pdf – 777.90 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System Strip – ETA-10/0117_DE
pdf – 815.69 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System FPP-N Fire protection pillows – ETA-17/0242
pdf – 682.09 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System FPP-N Fire protection pillows – ETA-17/0242
pdf – 682.09 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System FPCM Combi mortar – ETA-16/0952
pdf – 1.02 Mb
Europäische Technische Bewertung
Palusol® – ETA-15/0345
pdf – 1.41 Mb
European Technical Assessment
Palusol® – ETA-15/0345
pdf – 1.34 Mb
European Technical Assessment
ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar – ETA-15/0907
pdf – 896.54 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System FSC 4 Fire Stop Collar – ETA-15/0907
pdf – 896.54 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System AC Fire Protection Putty – ETA-14/0017
pdf – 1.60 Mb
European Technical Assessment
ROKU® System IWM III plus – ETA-15/0869
pdf – 867.42 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System AC Fire Protection Putty – ETA-14/0017
pdf – 1.60 Mb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System F Brandschutzkissen – Nr. 25551
pdf – 88.98 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® IWM III Plus – SETA-15/0869
pdf – 1.04 Mb
Europäische Technische Bewertung
Kerafix® Flexpan 200 NG – ETA-15/0719
pdf – 324.79 Kb
European Technical Assessment
Kerafix® Flexpan 200 NG – ETA-15/0719
pdf – 322.52 Kb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System MFS Kombischott – ETA-15/0014
pdf – 1.92 Mb
European Technical Assessment
ROKU® System MFS Combi mortar – ETA-15/0014
pdf – 2.18 Mb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System MFS Kombischott – Nr. 23932
pdf – 966.75 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System MFS Kombischott – Nr. 23936
pdf – 786.23 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System MFS Kombischott – Nr. 23934
pdf – 1016.75 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System MFS Kombischott – NR. 23933
pdf – 1016.75 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System IWM III plus – Nr. 17982
pdf – 403.15 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System IWM III – Nr. 17981
pdf – 442.69 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System EC Endless Collar – ETA-13/0640
pdf – 1.60 Mb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System EC Endless Collar – Nr. 24029
pdf – 944.31 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System AWM III / AWM II Light – Nr. 17882
pdf – 201.06 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System AWM II KS – Nr. 20501
pdf – 171.30 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System AWM II KS – ETA-11/0372
pdf – 477.36 Kb
European Technical Assessment
ROKU® System AWM II – ETA-11/0208
pdf – 2.29 Mb
Europäische Technische Bewertung
ROKU® System AWM II – ETA-11/0208
pdf – 1.62 Mb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® System AWM II – Nr. 10339
pdf – 232.44 Kb
VKF Brandschutzanwendung
ROKU® Strip – Nr. 10435_DE
pdf – 428.78 Kb
Kerafix-Flextrem-100-ETA-17_0958-en pdf – 3.57 Mb
Kerafix-Flextrem-100-ETA-17_0958-de pdf – 3.70 Mb
Kerafix-Flexpress-100-ETA-17_0959-EN pdf – 3.58 Mb
Kerafix-Flexpress-100-ETA-17_0959-DE pdf – 3.64 Mb
European Technical Assessment
Kerafix® Flexpan 200 WL / SP -ETA-12/0152
pdf – 4.36 Mb
Europäische Technische Bewertung
Kerafix® Flexpan 200 WL / SP – ETA-12/0152
pdf – 4.52 Mb
KERAFIX-Flexlit-ETA-17_0815_EN pdf – 3.33 Mb
KERAFIX-Flexlit-ETA-17_0815_DE pdf – 3.42 Mb
Kerafix-Firestop-Putty_ETA-13_0666-EN pdf – 3.25 Mb
Europäische Technische Bewertung
Kerafix® Firestop Putty – ETA-13/0666_DE
pdf – 1.83 Mb
Zulassung CH
ROKU® System AWM II – Z 10339_CH
pdf – 2.55 Mb
Zulassung CH
ROKU® System AWM II – Doppelrohre – Z 10933_CH
pdf – 2.00 Mb

Broschüren

Brochure KUHN Fire Protection Materials_EN pdf – 1.30 Mb
Brochure Fire Protection Systems_EN pdf – 2.14 Mb
Broschüre Brandschutz-Systeme_A-CH pdf – 2.41 Mb
Broschüre Brandschutz-Systeme_DE pdf – 2.86 Mb
Broschure KUHN Materials_EN pdf – 1.30 Mb
Broschüre KUHN-Materialien_DE pdf – 1.25 Mb

Sonstige Dokumente

Safety data sheet
ROKU Fil PL 1200_EN
pdf – 289.81 Kb
Safety Data Sheet
PALUSOL SW_EN
pdf – 290.81 Kb
Technical Data Sheet
ROKU® V8 Gypsum Board_PL
pdf – 1.63 Mb
Technical Data Sheet
Kerafix® Flexpan 200_PL
pdf – 634.62 Kb
Zertifikat ISO 9001-2015 EN pdf – 143.97 Kb
Zertifikat ISO 9001-2015 DE pdf – 144.85 Kb
Le_DoP Nr 007_01_1307_ROKU Strip – de pdf – 225.66 Kb
Datenschutzerklaerung_Rolf-Kuhn-GmbH pdf – 293.42 Kb
Assembly Instruction and DoP_AWM II_EN pdf – 2.31 Mb
Montageanleitung und Leistungserklärung
ROKU® System AWM II_DE_27.02.2018
pdf – 2.07 Mb
Montageanleitung und Leistungserklärung
ROKU® MFS Kombischott_DE
pdf – 3.59 Mb
Montageanleitung
ROKU® System MFS Kombischott_DE
pdf – 1.20 Mb
20190808-Allgemeine-Verkaufsbedingungen-RKG_DE-1 pdf – 257.67 Kb
ROKU Strip_Certificate of constancy of performance pdf – 568.05 Kb
ROKU Strip_Zertifikat der Leistungsbeständigkeit pdf – 612.98 Kb
ROKU® System EC Endless Collar – ETA-13/0640 pdf – 1.88 Mb
EG-Konformitätszertifikat
ROKU® Strip – Nr. 0761 – CPD – 0169_DE
pdf – 192.88 Kb
EC-Certificate of Conformity
ROKU® Strip – No. 0761 – CPD – 0169_EN
pdf – 179.72 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Kerafix® FXL 200 – Nr. 0761 – CPD – 0258_DE
pdf – 1.07 Mb
EG-Certificate of Conformity
Kerafix® FXL 200 – No. 0761 – CPD – 0258_EN
pdf – 1.01 Mb
EC-Certifcat of Conformity
Kerafix® Flextrem 100 – No. 0761 – CPD – 0292_EN
pdf – 148.62 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Kerafix® Flextrem 100 – Nr. 0761 – CPD – 0292_DE
pdf – 153.22 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Kerafix® Flexpress 100 – Nr. 0761 – CPD – 0291_DE
pdf – 152.98 Kb
EC-Certifcat of Conformity
Kerafix® Flexpress 100 – No. 0761 – CPD – 0291_EN
pdf – 149.01 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Nr. 0761 – CPD 0259_DE
pdf – 851.03 Kb
EC-Certificate of Conformity
Kerafix® Flexpan 200 – No. 0761 – CPD 0259_EN
pdf – 854.40 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Kerafix® Flexpan 200 – Nr. 0761 – CPD 0259_DE
pdf – 851.03 Kb
EC-Certificate of Conformity
Kerafix® Flexpan 200 – No. 0761 – CPD 0259_EN
pdf – 854.40 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Kerafix® Flexlit – 0761 – CPD – 0258_DE
pdf – 1.07 Mb
EC-Certificate of Conformity
Kerafix® Flexlit – 0761 – CPD – 0258_EN
pdf – 1.01 Mb
EC-Certificate of Conformity
Kerafix® Firestop Putty – No. 0761 – CPD – 0319_EN
pdf – 161.85 Kb
EG-Konformitätszertifikat
Fire Stop Putty – Nr. 0761 – CPD – 0319_DE
pdf – 164.21 Kb